Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je 
Faltek-group s.r.o., SNP 735/2, 022 04 Čadca. IČO - 52 601 803 IČ DPH - SK2121077959 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Čadca Oddíl: Sro Vložka: 72999/L (dále jen prodávající) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
a to na boksy.sk Kontaktní údaje prodávajícíhoTel.: +421907505007 Mail: info@boksy.sk Adresa: SNP 735/2, 02204 Čadca Pracovní doba: 9.00 hodin – 15.00 hodin. Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Žilinský kraj Předměstka 1359/71, 010 01 ZA Odbor výkonu dozoru za@soi.sk Tel. čj. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č.. 033/321 25 23 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podávaní-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu info@boksy.sk, který provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na internetové stránce danuty.cz kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Zbožím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího –danuty.sk– jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce společnosti Faltek-group s.r.o. pro nákup prostřednictvím internetové stránky boksy.sk. Zboží zhotovené dle zvláštních požadavků kupujícího je zboží, které bylo speciálně objednáno od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě specifikace dané kupujícím a za které byla provozovatelem vyžádána finanční záloha ve formě zálohové faktury. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého uvedeného zboží. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena při ověření objednávky a to telefonicky nebo mailem – závaznou akceptací objednávky.

1.5 Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, nebo do uplynutí času pokud jsou časově omezeny a pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak. Pokud prodávající poskytuje na vybrané produkty více slev nebo výhod, tyto nelze kombinovat (pokud není uvedeno jinak) a je na rozhodnutí kupujícího kterou nabízenou slevu nebo výhodu si při objednávce vybere.

1.6 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající na doméně boksy.sk. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen objednávka ).

2.2 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, kontaktní osobu, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.

2.3 Závazným akceptováním objednávky prodávajícím je telefonické nebo mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti, termínu dodání zboží a zálohové platbě požadovaného kupujícím. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.4 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

2.5 Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích, týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

i) o informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 1 písm. 3 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a odstoupí-li od kupní smlouvy také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 12. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 622. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanoví ust. § 502 Občanského zákoníku, poskytuje-li ji výrobce nebo prodávající, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, je-li taková pomoc informována na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 502 občanského zákoníku. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

u) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

w) o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.6 Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

2.7 Provozovatel je oprávněn iv případě objednávky zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za které byla poskytnuta záloha nespadá do okruhu zboží definovaného v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů a tudíž kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.

2.8 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím a to v případě, že zboží ještě nebylo prodávajícím fakturováno. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou).

2.9 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.

2.10 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR a EU. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.2 Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

3.3 Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující je povinen potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazné akceptaci objednávky.

Dodací podmínky

4.1 Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce www.jdanuty.cz

4.2 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.

V případě, že hrozí zpoždění dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných dodavatelem (např. živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), je dodavatel povinen neprodleně informovat kupujícího o této skutečnosti písemnou formou ( faxem, mailem nebo poštou) a dohodnout s ním náhradní (prodlouženou) lhůtu dodání zboží. Pokud kupující nesouhlasí s touto náhradní (prodlouženou) lhůtou, může od kupní smlouvy odstoupit, o čemž písemně (faxem, mailem nebo poštou) informuje prodávajícího.

V případě, že kupující zboží nepřevezme do doby uplynulé lhůty uvedené v kupní smlouvě, v závazné akceptaci objednávky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 16 eur za každý den uskladnění zboží.

Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnuté zboží zaplacená kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

4.3 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

4.4 Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěné na internetové stránce danuty.sk jsou nezávaznými údaji.

4.5 Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

4.6 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

4.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má zboží v držení, má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděné termíny dodávek na internetové stráncedanuty.sk orientační charakter.

4.8 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí náš zaměstnanec - rozvozce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

4.9. Doba dodání je uvedena u jednotlivého zboží a závisí na dostupnosti zboží u dodavatele.

4.10 Faktura slouží také jako záruční list, kdy spolu se zbožím není dodán záruční list výrobce. Faktura je Vám dodána a podepsána při převzetí zboží.

4.11 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího šekem na adresu určenou kupujícím.

Kupní cena

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen kupní cena) formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží mimo již uzavřené a potvrzené objednávky.

5.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží nejpozději při převzetí zboží.

V případě, že kupující zaplatí za zboží prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5.4 V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

5.5 Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

5.6 Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.

5.6 Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

5.7. Doba dodání zboží je obvykle 1-8 týdnů. O přesném datu dodání zboží Vás budeme informovat při telefonickém nebo mailovém potvrzení objednávky v nejbližší pracovní den po odeslání objednávky.

5.8. Základní ceník přepravy naleznete zvlášť v ceníku na stránce jasArt.sk. Je to základní cena, která se pro každé zboží určuje zvlášť, přičemž cena se liší podle druhu zboží, hmotnosti zboží, vzdálenosti při přepravě a dalších dodatečných podmínkách přepravy. Naše společnost využívá výhradně vlastní dopravu.

Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Reklamační řád z obchodních podmínek danuty.sk

7.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu uvedeného na internetové stráncedanuty.cz.

7.2 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

7.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce danuty.cz

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

7.4 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.5 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při přebírání zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Na zrcadla a skla se nevztahuje reklamace, je třeba si je zkontrolovat při přebírání zboží.

7.6 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci písemně nebo emailem a doručí je prodávajícímu. Kupující je povinen přesně označit druh a rozsah vad zboží. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, emailem/ k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a které je pevně zabudováno, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, emailem/ k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu

b) provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, resp. zaslání fotodokumentace.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit do sídla prodávajícího, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

7.7 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s § 18 ods. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z ust. 5 zákona. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9 Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 15 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na jím určený účet nebo poštovním poukazem

7.10 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.11 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

– nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

– neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

– Uplynutím záruční doby zboží

– mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

– neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

– poškozením zboží nadměrným zatěžováním, obsluhou nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

– poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi

– poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením

– neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

– zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.12 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

– předáním opraveného zboží

– výměnou zboží

– vrácením kupní ceny

– vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží

– písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění

– odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

7.13 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace

Informace o servisních místech pro pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím spolu se zbožím reklamační protokol.

7.14 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.15 V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.16 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

7.17 Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu za vadné zboží.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, po kterou nemůže kupující řádně užívat zboží, je doba, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

7.18 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamaci / písemně, emailem/ na uplatnění reklamace.

7.19 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

7.20 Alternativní řešení sporů: Nakupující / spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o reklamaci (e-mailem na info@danuty.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. Před tím, než zákazník podá podnět, musí se nejprve pokusit vyřešit problém s prodávajícím (V-system s.r.o.)

Cílem alternativního řešení sporů je předejít soudnímu sporu a vyřešit problém ke spokojenosti spotřebitele i obchodníka.

ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. seznam těchto subjektů naleznete zde: Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Těmito subjekty ARS (zkratka ARS = alternativní řešení sporů) na Slovensku jsou:

-SOI - Slovenská obchodní inspekce
-Úřad pro regulaci síťových odvětví (týká se dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
-Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (týká se veřejných služeb a poštovních služeb,
-soukromá firma, která má o státu licenci k provádění (tzv. oprávněná právnická osoba, zapsaná v seznamu).

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Formuláře pro podání návrhu na zahájení alternativního řešení sporů

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

8.1 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů.

8.3 Kupující (spotřebitel, fyzická osoba) je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.4 Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

8.5 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

8.6 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.7 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 8.7. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 písm. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.8 Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

8.9 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 1 písm. 3, ust. § 10 odst. 1 písm. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

8.10 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

8.11 Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

8.12 Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

8.13 Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.14 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.14 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

8.15 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu zejména:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

 

8.16 V souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

– prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

– prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

– poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

– prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontováno, složeno nebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů. složený nebo smontovaný nábytek a pod.

– poskytnutí služby výnosu zboží do domu/bytu došlo-li k úplnému poskytnutí této služby.

8.17 Ustanovení Čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

9.2 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v celém rozsahu souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

9.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce boksy.cz.

Faltek-group s.r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz